بیمارستان ایرانیان عمان؛ گروه پیشرو

«چیدمان بر اساس حروف الفبا»

آقای دکتر سید محسن میرحسینی

بورد فوق تخصصی جراحی قلب و عروق و پیوند قلب

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه پاریس

Seyedmohsen Mirhosseini, M.D

Associate Professor

Shahid Beheshti Uneversity of Medical Sciences

Cardiovascular and Heart Transplant Surgeon

Seyedmohsen Mirhosseini, M.D

Associate Professor

Shahid Beheshti Uneversity of Medical Sciences

Cardiovascular and Heart Transplant Surgeon

آقای دکتر سید محسن میرحسینی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه پاریس

بورد فوق تخصصی جراحی قلب و عروق و پیوند قلب

Dr. Saeidi.H

Fellowship in Ophthalmic Plastic Surgery & Strabismus

Member of American Academy of Ophthalmology

Specialist & Eye Surgeon

آقای دکتر میر مسعود سعیدی حسینی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی پلک و استرابیسم

عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا

جراح و فوق تخصص چشم

Dr. Maryam Badiezadegan

Bord of Psychiatry, Shahid Beheshti University

Psychiatrist

خانم دکتر مریم بدیع زادگان

بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی

متخصص بیماری های اعصاب و روان